Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening tussen Dutch Business Software BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75010003 en statutair gevestigd te (6851 KP) Huissen aan de Wilhelminastraat 4-A (“Leverancier”) en haar wederpartij (“Klant”) met betrekking tot HAMMOCK.

1.2 Op deze Overeenkomst en de uitleg daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.3 Alle geschillen voortvloeiend of in verband met de uitvoering van HAMMOCK zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Klant.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen en zijn bevestigd door Leverancier.

 

Artikel 3. De dienstverlening - HAMMOCK

3.1 Alle door Leverancier gedane aanbiedingen, waaronder begrepen offertes, zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen nadat de aanbieding is gedaan.

3.2 Leverancier levert een softwareapplicatie ten behoeve van het automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen onder de naam HAMMOCK. HAMMOCK bevat onder meer documentenbeheer, tijdschrijven, declareren, workflow/taken en relatiebeheer.

3.3 HAMMOCK maakt gebruikt van verschillende externe partijen voor hosting en dataopslag.

3.4 Leverancier ontwikkelt en stelt beschikbaar HAMMOCK en Leverancier draagt zorg voor de implementatie bij Klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van HAMMOCK en de benodigde systeemeigenschappen (onder meer een geldige en correcte Office licentie).

3.5 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van koppelingen met aanvullende softwarepakketten of aanvullende diensten van derde partijen van Klant.

3.6 Het intellectuele eigendomsrecht van HAMMOCK is van Leverancier. Gebruikers van HAMMOCK hebben geen recht op de zogenoemde broncode van HAMMOCK maar krijgen een gebruiksrecht (licentie).

3.7 Het eigendomsrecht van de ingevoerde data (niet zijnde persoonsgegevens) en de door HAMMOCK gegenereerde data is van Klant.

3.8 HAMMOCK wordt continu doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten en verbeteringen en/of aanpassingen op grond van wettelijke vereisten. Nieuwe releases vinden continu plaats en worden achteraf aan Klant kenbaar gemaakt.

3.9 Leverancier garandeert niet dat HAMMOCK vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen of storingen zal werken.

3.10 Op Leverancier rust een inspanningsverplichting. Leverancier verbindt zich nimmer tot een resultaatsverplichting.

Artikel 4. Leveringstermijnen

4.1 Leverancier is slechts gebonden aan leveringstermijnen indien zij de gebondenheid schriftelijk heeft bevestigd.

4.2 Leveringstermijnen waaraan Leverancier zich gebonden heeft, gelden nimmer als fatale termijnen.

 

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens

5.1 HAMMOCK verwerkt persoonsgegevens van Klant en Leverancier treedt daarbij op als Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) conform de bepalingen in de separaat tussen Klant en Leverancier gesloten verwerkersovereenkomst (bijlage 2 van de Overeenkomst).

5.2 Leverancier zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van Klant en om uitvoering te geven aan de levering van HAMMOCK.

5.3 Bij het gebruik van HAMMOCK worden verschillende soorten persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Klant is zelf verantwoordelijk voor de doelbinding van deze persoonsgegevens, of nieuwe (categorieën) van persoonsgegevens in relatie tot het gebruik van HAMMOCK.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen Klant

6.1 Tussen Klant en Leverancier komt de licentie voor het gebruik van HAMMOCK tot stand zodra HAMMOCK (na implementatie door Leverancier) door Klant in gebruik is genomen.

6.2 De licentie voor het gebruik van HAMMOCK wordt via een abonnementsvorm per gebruiker gefactureerd. Onder een gebruiker wordt een e-mailaccount met toegang tot HAMMOCK verstaan.

6.3 Klant is gehouden om vertrouwelijk met de inloggegevens van gebruikers om te gaan en deze geheim te houden voor derden. In opdracht van Klant kunnen aan gebruikers verschillende autorisatierollen worden toegekend.

6.4 Op verzoek van Klant kan Leverancier op ieder gewenst moment een gebruiker aan HAMMOCK toevoegen. Het verzoek tot toevoeging van een nieuwe gebruiker dient uiterlijk 2 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk door Leverancier te zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de gebruiker is toegevoegd is Klant voor deze gebruiker licentiekosten verschuldigd.

6.5 Indien Klant een of meerdere gebruikers wenst te verwijderen, geldt dit als een gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst. Het bepaalde in artikel 10.3 is op deze gedeeltelijke beëindiging van toepassing.

6.6 Klant mag HAMMOCK alleen gebruiken voor zijn of haar eigen bedrijfsvoering.

6.7 Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier het gebruiksrecht van HAMMOCK over te dragen aan derden.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Klant is voor de licentie de vaste abonnementskosten per gebruiker per maand verschuldigd. Deze kosten worden door Leverancier één keer per kalenderjaar in rekening gebracht met een betaaltermijn van 14 dagen.

7.2 Leverancier kan de prijzen jaarlijks indexeren. Bij indexering wordt Klant drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum hierover geïnformeerd.

7.3 Bij overschrijding van de betaaltermijn wordt het factuurbedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke kosten waarvan de hoogte wordt bepaald door de dan geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 8. Opschorting

8.1 Indien Klant enige verplichting jegens Leverancier niet of gebrekkig nakomt, is Leverancier gerechtigd de op haar rustende verplichtingen op te schorten. Dit kan onder meer betekenen dat HAMMOCK wordt uitgeschakeld.

8.2 Leverancier zal eerst van haar opschortingsbevoegdheid gebruik maken nadat zij Klant in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen. Indien Klant een betalingsverplichting niet of gebrekkig is nagekomen, bedraagt een redelijke termijn tien werkdagen.

8.3 Leverancier is niet verplicht haar voornemen tot opschorting vooraf aan te kondigen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier is de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade die Klant lijdt (mede in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG) wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen uit de (verwerkers)overeenkomst en/of het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van instructies van de verwerkingsverantwoordelijke beperkt tot (maximaal) de waarde van de abonnementskosten van de laatste 3 maanden.

9.2 Leverancier is niet aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade van Klant, zoals gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen.

 

Artikel 10. Wijzingen en beëindiging

10.1 Leverancier heeft het recht om de content en functionaliteiten (productonderdelen) van HAMMOCK te alle tijden te wijzigen.

10.2 De opzegtermijn voor Leverancier bedraagt 12 maanden. Leverancier heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt (na daartoe in gebreke te zijn gesteld), surseance van betaling heeft aangevraagd, het faillissement van Klant is aangevraagd of wanneer Klant misbruik en/of oneigenlijk gebruik maakt van HAMMOCK.

10.3 De Overeenkomst kan door Klant worden opgezegd tegen het einde van iedere kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.4 Klant heeft bij opzegging of beëindiging recht op een kopie van de data.

10.5 De database van de omgeving en de overige gegevens van Klant wordt tenzij anders overeengekomen, na zes maanden verwijderd. In deze database zijn onder andere de gegevens opgeslagen van de dossiers, tijdregels, relaties en declaraties.

© 2024 Dutch Business Software | Website door OVK webdesign